Algemene voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN ‘V.O.F. JELLE ’s PLAK’ 2010

1. Algemeen.

A. Crebolder en/of A. van Foeken (nader te noemen ‘V.O.F. Jelle’s Plak’) zijn niet verantwoordelijk voor:

· enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de gast, indien dit het gevolg is 

van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten hun wil.

· voor diefstal en / of vermissing.

· voor ongemakken, veroorzaakt door het derden, zoals bv. werk van gemeente, provincie, buren etc.

· verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen, fietsen of voertuig, zomede

 voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van de accommodatie ten gevolge van vertraging.

2. Reserveren en prijs.

Een reservering is geldig vanaf het moment dat het contract retour is ontvangen (binnen 10 werkdagen na dagtekening) EN op de Rabobank NL55RABO0120117657, ten name van ‘V.O.F. Jelle’s Plak”, de vereiste aanbetaling is ontvangen volgens het ‘huursom’ schema in het contract.

Het retourneren van het contract en het betalen houdt in dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de algemene huurvoorwaarden en de omschrijving van de accommodatie die hij heeft gehuurd.

De prijzen zijn berekend in Euro’s en zijn per periode zoals in het contract overeengekomen.

Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit bij de huurprijs inbegrepen. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak, borg, toeristenbelasting en btw zijn in de berekening ‘huursom totaal’ apart opgenomen.

3. Betaling van de huurprijs.

Voor iedere reservering moet 50% van de (huurprijs, toeristenbelasting, schoonmaakkosten, borg en btw) totale huursom per bank aan ‘V.O.F. Jelle’s Plak’ worden aanbetaald conform de datum in het huurcontract.

Het restant (huursom, toeristenbelasting, schoonmaakkosten, borg en btw) moet conform de datum in het huurcontract per bank ontvangen zijn door ‘V.O.F. Jelle’s Plak’.

Indien de betalingen niet in overeenstemming met de contractuele data hebben plaatsgevonden, zal de huurder eenmaal een mail ontvangen met het verzoek het restant binnen 3 werkdagen te betalen.

Indien na herinnering betaling alsnog uitblijft, zal dit worden gezien als annulering van het contract en heeft ‘V.O.F. Jelle’s Plak’ het recht de accommodatie opnieuw voor verhuur aan te bieden.

Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huursom per ommegaande aan ‘V.O.F. Jelle’s Plak’ plaats te vinden.

4. Annulering door de huurder.

Elke annulering moet schriftelijk door de huurder (ondertekenaar van het contract) aan ‘V.O.F. Jelle’s Plak’ worden gemeld. ‘V.O.F. Jelle’s Plak’ brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:

· annulering meer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 25 euro in verband met de gemaakte administratiekosten;

· annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode: 25 % van de totale 

huursom (exclusief borg, toeristenbelasting en schoonmaakkosten);

· annulering tussen de 59e en 30e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50 % van de totale huursom

 (exclusief borg, toeristenbelasting en schoonmaakkosten);

· annulering minder dan 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100 % van de totale huursom (exclusief borg en toeristenbelasting).

Er zal geen restitutie plaats vinden indien de huurder besluit:

· de accommodatie Jelle’s Plak voor het einde van huurperiode te verlaten.

· met minder personen gebruik te maken van de accommodatie ‘Jelle’s Plak’.

5. Annulering door ‘V.O.F. Jelle’s Plak’.

Indien door onvoorziene, dringende omstandigheden en/of overmacht ‘V.O.F. Jelle’s Plak’ een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld en restitutie van (aan)betalingen plaatsvinden.

Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal ‘V.O.F. Jelle’s Plak’ bovendien een extra bedrag van 10 % van de huurprijs betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.

Indien de huurder de overeengekomen betalingsdata in het contract niet nakomt en ook na herinnering betaling uitblijft gaat ‘V.O.F. Jelle’s Plak’ uit van annulering van het huurcontract. De accommodatie wordt dan opnieuw voor verhuur aangeboden.

6. Klachten en geschillen

Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in gebruik nemen van de accommodatie persoonlijk of telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een aangetekend schrijven. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de accommodatie iets ernstigs voordoet. Indien de huurder weigert bezit te nemen van de accommodatie, omdat de staat van de accommodatie niet overeenkomt met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met A. Crebolder en/of A. van Foeken. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet de huurder de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen. Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht

7. Omschrijving

Alle losbladige informatie of informatie op de Internetsite van ‘V.O.F. Jelle’s Plak’ (www.jellesplak.nl) betreffende de accommodatie, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt. Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de accommodatie, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder A. Crebolder en/of A. van Foeken hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen of vervangen.

8. Aankomst en vertrek.

De aankomst in de accommodatie is vanaf 15.00 uur, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Het wordt aanbevolen om een week voor vertrek per e-mail door te geven met welke boot (afvaarttijd) de huurder vertrekt vanaf Harlingen op de datum van aankomst. Dit teneinde een precieze tijd af te kunnen spreken voor de ontvangst en overdracht van de sleutel van de verhuurder aan de huurder. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan ‘V.O.F. Jelle’s Plak’ niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de accommodatie op het moment, dat de huurder ter plekke arriveert.

De accommodatie dient uiterlijk om 10.00 uur verlaten worden op de dag van vertrek. Bij vertrek dient de accommodatie netjes en in correcte staat te worden opgeleverd volgens de richtlijnen in de informatiemap. Eventuele beschadigingen en breuk (breuklijst te vinden in de informatiemap) dienen bij vertrek gemeld te worden, persoonlijk of telefonisch, en zullen verrekend worden met de borg.

9. Maximum aantal gasten.

In de accommodatie mogen niet meer dan 20 volwassen personen logeren, tenzij dit vooraf anders contractueel is overeengekomen met ‘V.O.F. Jelle’s Plak’.

Indien er extra personen bij komen en/of gebruik van meer kamers dan contractueel overeengekomen gewenst is, dan zal dit 5 werkdagen voor aankomst per mail of schriftelijk worden doorgegeven. De betaling voor de extra personen en/of kamers dient uiterlijk 2 werkdagen voor aankomst aan ‘V.O.F. Jelle’s Plak’ per bank te worden voldaan. De huurder zal bij aankomst een schriftelijke bevestiging ontvangen van de veranderde totale huurprijs.

Indien dit (overeengekomen of aangepaste) aantal overschreden wordt, kan degene, die de ontvangst regelt de toegang tot de accommodatie aan deze extra personen ontzeggen. Indien op een later tijdstip, buiten medeweten van degene die de ontvangst regelt, toch extra personen in de accommodatie komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 15 % van de huursom per extra persoon, die indien nodig, zal worden ingehouden op de borgsom.

10. Huisdieren

In de accommodatie is het niet toegestaan om een huisdier mee te nemen. Bij hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken na akkoord, volgens contract, door de verhuurder. De bijkomende kosten voor extra schoonmaak zullen apart in de berekening ‘huursom totaal worden opgenomen. Indien er een huisdier is toegestaan, dan mag deze NOOIT op of in bedden, banken, stoelen, badkamer en toilet verblijven.

11. Waarborg

In aanvulling op de huursom dient de huurder vooraf tevens de waarborgsom per bank aan ‘V.O.F. Jelle’s Plak’ te voldoen. De waarborgsom wordt eventueel verminderd, onder aftrek van kosten voor herstel of vervanging van achteraf geconstateerde schade aan de accommodatie of inboedel of extra schoonmaakkosten, teruggestort. Deze kosten worden in overeenstemming met de in de accommodatie aanwezig inventarislijst, breuklijst en schoonmaakkosten in mindering gebracht op de vooraf gestorte waarborgsom. Conform deze overeenkomst wordt deze waarborgsom binnen 10 werkdagen na het verlaten en juiste oplevering van de accommodatie teruggestort worden op het rekeningnummer waarvan de huursom is voldaan onder vermelding van: ‘Verrekening borg Jelle’s Plak inzake contract (aanduiding)/2010.

12. Bijkomende kosten

De kosten voor eindschoonmaak, toeristenbelasting en BTW zijn niet in de huurprijs inbegrepen. Deze worden apart vermeld op het huurcontract en dienen vooraf te worden voldaan.

Indien er een afwijkend aantal personen, dan vooraf met ‘V.O.F. Jelle’s Plak’ overeengekomen, in de accommodatie zal verblijven zullen de bijkomende kosten voor verblijf en toeristenbelasting uiterlijk 2 dagen voor aankomst zijn voldaan. Hierbij dient de procedure gevolgd te worden van artikel 9 van deze overeenkomst.

Overige kosten voor bemiddeling in activiteiten, catering en educatie zullen apart gefactureerd worden.

13. Schoonmaak

De accommodatie wordt schoon en netjes opgeleverd. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan degene, die de ontvangst regelt gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen of verbeteren. Bovendien dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst mondeling aan A. Crebolder en/of A. van Foeken te melden.

Bij vertrek dient de huurder de accommodatie netjes achter te laten met bijzondere aandacht voor de afwas, vuilnisbak in keuken, lege flessen, vuilnisbakjes in de badkamer en keukenkasten (zie instructies in de informatiegids). Bij vertrek zorgt de huurder ervoor dat de bedden zijn afgehaald en handdoeken uit de kamers zijn verwijderd.

Bij vertrek zorgt de huurder er voor dat het wasgoed in overeenstemming met de aanwijzingen in waszakken is gedaan.

Indien A. Crebolder en/of A. van Foeken en/of het door hun ingehuurde schoonmaakbedrijf van mening zijn dat de huurder de accommodatie niet naar behoren heeft achter gelaten is er het recht om een extra bedrag ten behoeve van schoonmaak op de waarborgsom in mindering te brengen. Deze kosten worden per eenheid van een half uur vermenigvuldigd met het uurtarief van het ingehuurde schoonmaakbedrijf in mindering gebracht op de door de huurder vooraf gestorte waarborgsom.

14. Inventaris en breuklijst

In de accommodatie is een informatiemap aanwezig. In deze map is tevens een overzicht van het aanwezige inventaris en een breuklijst opgenomen. Deze breuklijst vermeldt tevens de kostprijs van glaswerk en keukeninventaris.

N.B. In de (huur)overeenkomsten met ‘V.O.F. Jelle’s Plak’ wordt verwezen naar de inhoud van deze Algemene Voorwaarden. Met het ondertekenen van enige overeenkomst gaan wij ervan uit dat u de voorwaarden heeft gelezen en akkoord bevonden.

Download onze Algemene Voorwaarden

Translate »